Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons cookie en privacy statement

Privacy

Versie 2018-1

Met dit privacy statement willen we je graag duidelijk informeren over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die in onze website of webshop kunnen worden verwerkt. Het privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen.

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het meest actuele privacy statement. Door akkoord te gaan geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens op de wijze zoals verder is toegelicht.

Inside Audio verwerkt (persoons)gegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als verwerker. De opdrachtgever is de verantwoordelijke in het kader van de AVG.

Gebruiker

De gebruiker bezoeker of klant in de webshop van Inside Audio beslist welke persoonsgegevens in onze producten en/of website worden ingevoerd. De gebruiker is daarom verantwoordelijk voor de juiste grondslagen en doelstellingen en andere vereisten volgend uit de AVG bij gebruikmaking van onze producten of website.

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens (verwerking)

In dit privacy statement noemen wij welke mogelijkheden er zijn voor verwerking van (persoons)gegevens in onze website door de gebruiker. Daarnaast leggen wij uit welke (persoons)gegevens wij verwerken.

Onze producten (projecten/diensten) en website

In onze website of webshop kunnen de volgende algemene (persoons)gegevens ingevuld worden door de gebruiker:

a. Bedrijfsnaam, initialen, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, postcode en overige NAW-gegevens.
b.    Login-gegevens, overige profielgegevens.

Onze dienstverlening

Wij verwerken de volgende (persoons)gegevens:

a. Inside Audio verwerkt van haar relaties (opdrachtgevers, klanten, leveranciers, derden) de naam en contactgegevens van contactpersonen. Inside Audio verwerkt deze gegevens om contact op te nemen met deze partijen, vragen te beantwoorden, een overeenkomst uit te voeren.
b. Indien een persoon zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, verwerkt Inside Audio de naam en het e-mailadres om de nieuwsbrief te versturen en te personaliseren. Bij elke nieuwsbrief bestaat de mogelijkheid om je af te melden. Bij een nieuwsbrief kan Inside Audio inzien of de nieuwsbrief geopend wordt, wat het klikgedrag van de lezer is, welke items geopend worden. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienstverlening en informatievoorziening aan te passen aan de wensen en interesses.
c. Bij gebruik van onze website verwerkt Inside Audio een aantal gegevens om de functionaliteiten van onze website aan te bieden en deze technisch te beheren. Inside Audio verwerkt deze gegevens voor het doel om te beheren en te verbeteren en gebruik te analyseren. Inside Audio gebruikt hiervoor ook cookies, Google Analytics en overige tools in website. Inside Audio kan hiervoor het IP-adres van het apparaat, de bezochte web- en/of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die je gebruikt, de duur van een bezoek of sessie verwerken.
d. Indien contact wordt opgenomen via de website van Inside Audio worden de ingevoerde naam en contactgegevens verwerkt om contact op te nemen met de invoerder om vragen/verzoeken en/of opmerkingen te beantwoorden.
e. In onze administratie en facturatie kunnen wij namen en contactgegevens van contactpersonen verwerken. Dit doen wij zodat met de juiste personen contact kan worden opgenomen aangaande administratie en facturatie.
f.    Inside Audio is actief op social media, indien via deze kanalen contact met Inside Audio wordt gezocht kan Inside Audio de naam en contactgegevens verwerken zoals de social ID om contact op te nemen om vragen te beantwoorden of om te reageren op een opmerking.

Verantwoordelijkheden en doelen

Gebruiker is verantwoordelijk voor de grondslag en doelstelling bij haar verwerking van (persoons)gegevens in onze website.
Inside Audio verwerkt bij haar dienstverlening (persoons)gegevens die zijn ingevuld in onze website in het kader van de uit te voeren overeenkomst met gebruiker, op basis van een wettelijke plicht en/of doormiddel van uitdrukkelijke toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang (zoals goede bedrijfsvoering).

De grondslagen en doelen van verwerking door Inside Audio zijn opgenomen in het huidige privacy statement, (zie hierboven ‘Onze dienstverlening’’. Inside Audio verricht deze verwerkingen op de grondslag dat zij toestemming heeft ontvangen, of dat verwerking voortvloeit uit de overeenkomsten. Verder kan verwerking plaatsvinden op basis van een wettelijke plicht of op basis van een gerechtvaardigd belang.

Delen wij (persoons)gegevens met derden?

Inside Audio verkoopt of verhuurt geen (persoons)gegevens aan derden. Bij het verrichten van de dienstverlening kan het noodzakelijk zijn dat Inside Audio voor de verwerking derden inschakelen.

Inside Audio zal verder alleen gegevens met derden delen indien Inside Audio dat op grond van een wettelijk voorschrift verplicht is, of wanneer gebruiker toestemming heeft gegeven of wanneer doorgifte van gegevens noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening.

(Persoons)gegevens worden door Inside Audio grotendeels doorgegeven binnen de EU. Indien buiten de EU-doorgifte plaatsvindt, wordt zorggedragen dat de verwerker een passend beschermingsniveau heeft, zoals verplicht gesteld in de AVG.

Beveiliging

Inside Audio treft voldoende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn passend, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de specifieke risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van (persoons)gegevens te voorkomen. Gebruikers van onze website zijn zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de gevoelige gegevens zoals login-gegevens. Ons advies is om wachtwoorden periodiek te wijzigen, minstens een keer per maand. Tevens is het aan opdrachtgevers om bepaalde informatie af te schermen en alleen toegang te bieden aan gebruikers die daartoe bevoegd zijn (afhankelijk van rol en permissies), bijvoorbeeld omdat gebruikers met die (persoons)gegevens werken of omdat zij leidinggeven aan de mensen die met de (persoons)gegevens werken, dan wel doordat de gebruiker noodzakelijk is betrokken.

Bewaren van gegevens

Inside Audio verwerkt gegevens bij gebruik van haar website, bijvoorbeeld bij het invullen van een van de formulieren.

Inside Audio verwerkt bij de uitvoering van haar dienstverlening (persoons)gegevens namens de opdrachtgever/gebruiker. Het is aan opdrachtgever om (persoons)gegevens te verwijderen in onze website dan wel om Inside Audio de opdracht te geven (persoons)gegevens te verwijderen. Bij overige facetten van de dienstverlening zal Inside Audio (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel bewaren.

Voor de uitvoering van de dienstverlening verwerkt Inside Audio de gegevens van contactpersonen van de opdrachtgevers, Inside Audio zal deze gegevens bewaren zolang de overeenkomst voortduurt en daarna zolang commercieel redelijk is.

Privacy rechten

Gebruiker en/of opdrachtgever is verantwoordelijke conform de AVG en daardoor verantwoordelijk voor het effectueren van de rechten die de AVG-betrokkenen doet toekomen door gebruikmaking van onze website. Inside Audio zal haar medewerking verlenen tot het afhandelen van verzoeken omtrent inzage, correctie of verwijdering, aanvulling en rectificatie, vergetelheid en dataportabiliteit van (persoons)gegevens.

Betrokkene kunnen bij verwerkingen die door Inside Audio plaatsvinden als verantwoordelijke verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, aanvulling en rectificatie, vergetelheid en dataportabiliteit, of bezwaar richten aan [email protected], of per post. We verwerken aanvragen binnen vier weken. Bij een aanvraag dient de aanvrager zich te legitimeren, dat kan door het toezenden van een kopie ID waarbij onherkenbaar mag zijn gemaakt: de foto, nationaliteit, documentnummer en BSN. Indien een verzoek onredelijk is, mag het verzoek geweigerd worden of er kunnen administratiekosten in rekening gebracht worden.

Inside Audio

Scheiweg 26

5421 XL Gemert

KvK 87032201
[email protected]
insideaudio.net